Tehnični opis

OPIS SOSESKE
 

Stanovanjska soseska Gaj Preserje se nahaja v območju urejanja Preserje ob Bistrici – jug, v mirnem naravnem okolju, s prekrasnim pogledom na Kamniške Alpe. Preserje pri Radomljah so od Domžal oddaljene 3 km, od Ljubljane le slabih 15 km. Za vožnjo do prestolnice potrebujemo cca. 20 minut, za dostop pa je možno uporabiti več poti in sicer, skozi Domžale in Trzin, skozi Mengeš in Trzin ali skozi Radomlje, do priključka na avtocesto v Domžalah. V bližini soseske sta tudi avtobusna in železniška postaja. Osnovna šola je od soseske oddaljena slabih 500 m, v sami soseski pa je že zgrajen novi vrtec. Najlažji dostop do soseske je s severne strani, če s Pelechove ceste zavijemo na Igriško ulico, ko se nam po 200 m vožnje na levi strani odpre pogled na novo sosesko. Omeniti želimo še, da se soseska nahaja le 3 km od največjega in enega najlepših botaničnih parkov v Sloveniji Arboretuma Volčji Potok.

Za izgradnjo soseske je bil dne 20.09. 2006 sprejet Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Preserje ob BISTRICI – jug, ter dne 28.04.2019 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu Preserje ob Bistrici – jug.

Namembnost soseske je v celoti stanovanjska.

Na vsako stanovanjsko enoto bosta v območju urejanja zagotovljeni najmanj 2 parkirni mesti. Lastniška parkirna mesta za lastnike posameznih stanovanjskih enot v večstanovanjskih stavbah niza C bodo v skupni garažni kleti z eno etažo, tako da je tudi v tem delu soseske večina prometa odmaknjena v podzemlje. Uvozno izvozna rampa za podzemno garažo niza C bo zgrajena v podaljšku Ceste 2 oziroma ulice Roje. Stanovalcem in obiskovalcem pa so namenjena tudi zunanja parkirna mesta.

V soseski bodo nove povezovalne ceste od Igriške ulice do posameznih stavb oz. uvozno izvozne rampe v garažo s spremljajočimi parternimi parkirišči, ostale zunanje površine notranjega območja pa so zasnovane kot parkovna ureditev, kjer se bodo prepletale tlakovane pešpoti, zelene delno zasajene površine, ter športna (med stavbama L in C1, ter med stavbama B1 in B2) in otroška igrišča.

Novozgrajene stavbe bodo priključeni na javne komunalne vode, in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko in plinovod. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Ob bodočih javnih cestah v območju urejanja bo izvedena javna razsvetljava, v območju parterne ureditve med večstanovanjskimi stavbami, pa bo izvedena interna javna razsvetljava.

V soseski izgradnja stavb poteka v več etapah. Večstanovanjske stavbe v nizu A in B, večstanovanjska stavba L, ter enostanovanjske stavbe od H1 do H8 so že zgrajeni in predanim končnim kupcem, trenutno pa se gradi stavba z oznako C1, ki bo vseljiva konec leta 2023.

Na vzhodnem delu soseska Gaj Preserje meji na urejeno rekreacijsko sprehajalno pot ob Kamniški Bistrici, ki sosesko povezuje s peš potjo do Domžal.

Severno od območja urejanja, je skladno z državnim lokacijskim načrtom, predvidena izgradnja povezovalne ceste Želodnik Vodice.
 

POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI STAVBE »C1«
 

I. ZASNOVA

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjska stavba. Etažnost stavbe je klet, pritličje, tri nadstropja in terasna etaža (K+P+3N+T). V kletni etaži so kletne shrambe ter skupni in pomožni prostori celotne stavbe (prostor za čistila, kolesarnica, elektro prostor, strojnica in skupni prostor, hodniki in stopnišče). V pritličju je glavni vhod v stavbo s stopniščem in dvigalom, skupnim hodnikom pred stanovanji ter 6 stanovanj z zunanjimi atriji. V prvem do tretjem nadstropju se nahaja 7 stanovanj, v terasni etaži pa so 4 stanovanja. V stavbi C1 je predvidenih 31 stanovanjskih enot. Vertikalna komunikacija je zasnovana kot stopnišče z dvigalom. Pred stanovanji v posameznih etažah je skupni hodnik, ki je od stopnišča ločen s požarno odporno zastekljeno steno z vrati. Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Stanovanja so zasnovana v skladu z veljavnimi predpisi. Stanovanja so zasnovana kot enote z enim, dvema, tremi, štirimi in petimi ležišči. Vsaka stanovanjska enota ima predviden priključek na dimnik, na katerega je priključen etažni plinski grelnik.
 

II. GRADBENA KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcijska zasnova stavbe bo masivna, z armirano betonskimi stenami in ploščami ter temeljno ploščo. Predelne in nenosilne stene v posameznih stanovanjih in kletni etaži bodo zidane opečne, ter ometane.

Stopniščne rame in podesti bodo armirano betonski in obloženi z naravnim kamnom. Tlaki skupnih hodnikov v nadzemnih etažah bodo obloženi z naravnim kamnom, skupni hodniki pred shrambami v kleti pa bodo izvedeni kot cementni estrih s protiprašnim premazom. V stavbi je predvidena vgradnja osebnega dvigala.

Streha je zasnovana kot ravna streha z minimalnim naklonom 2%, ustrezno toplotno izolirana in krita z nebitumensko hidroizolacijo. Vsi kleparski zaključki bodo iz pločevine. V delu strehe nad terasami v terasni etaži, bodo vgrajene pergole.

Fasada bo skladno z veljavnimi predpisi toplotno izolirana v debelini 20,0 cm in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom. Zaključni sloj fasadnega podstavka (cokla) do višine 50 cm nad terenom je predviden v obliki tankoslojnega marmornega akrilnega ometa (na primer Kulirplast).
Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov pri konzolnih ploščah lož, je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar.

Fasadno stavbno pohištvo bo iz PVC profilov zastekljeno s izolacijskim troslojnim termopan steklom, razen zastekljenih sten lož, ki bodo v ALU profilih zastekljene z enojnim neizolacijskim steklom.
 

III. OBDELAVE SKUPNIH DELOV

Vsi skupni prostori bodo finalno izdelani. Tlaki skupnih hodnikov, podestov in nastopnih ploskev stopniščne rame bodo obloženi z naravnim kamnom. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo toplotno izolirane in obložene z mavčno kartonsko oblogo in slikane s poldisperzijskimi barvami.

Tlaki hodnikov v kleti, elektroenergetskega prostora, strojnice, skupnega prostora in kolesarnice bodo cementni estrih, prebarvan s protiprašnim premazom. Stene in stropi skupnih prostorov v kleti bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja. Tlak prostora čistil bo obložen s keramiko, prav tako del stene v tem prostoru.

Skupni prostori v kleti, stopnišče, ter skupni hodniki so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Stropna plošča nad kletjo je s spodnje strani dodatno toplotno izolirana z EPS ploščami deb. 6 cm in zaključena z armiranim tankoslojnim ometom. V elektro prostoru, ter strojnici je namesto EPS izlolacije uporabljena izolacija iz mineralne volne.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V stavbi bo nameščeno električno osebno dvigalo za 13 oseb, nosilnosti 1000 kg. Notranje mere kabine so 1,10 x 2,10 x 2,20 m.

Glavni dostop v stavbo bo na nivoju pritličja skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in video pozivna domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z vrati z električnim prejemnikom (ključavnico). Vrata se bodo odpirala s ključem, oziroma magnetno kartico ali s tipko na internih domofonskih napravah v vseh stanovanjih.
Pri glavnih vhodnih vratih v stavbo bo vgrajen pozivni tablo za v stanovanju vgrajeno video pozivno domofonsko napravo za pogovor med vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja vrat iz posameznega stanovanja.
Navedena vrata bodo imela v smeri evakuacije iz stavbe navadno kljuko, v smeri pristopa v stavbo pa slepo kljuko (bunko).
Tudi vrata v zastekljenih stenah v posameznih stanovanjskih etažah med skupnim hodnikom in stopniščem, bodo imela vgrajen električni prejemnik. Odpiranje vrat bo izvedeno na enak način kot pri vratih na glavnem dostopu v stavbo.
Dostop v stavbo bo možen tudi iz garaže, kjer bodo vrata opremljena z električno ključavnico (magnetnim držalom), katerih krmiljenje odpiranja bo izvedeno tudi preko požarne centrale. V času normalne uporabe bo za odpiranje teh vrat potreben ključ oziroma magnetna kartica, v primeru požara pa bo omogočen varen evakuacijski izhod iz garaže.
Vstop v podzemno garažo, ki bo skupaj s preostalimi podzemnimi garažnimi stavbami v nizu C tvorila skupno podzemno garažno stavbo, bo izveden preko pokrite uvozne in izvozne rampe, ki bo opremljena z dvižnimi rolo vrati, ob vratih pa bodo nameščena tudi vrata za osebni prehod. Odpiranje dvižnih rolo vrat na rampah je s pomočjo daljinca oziroma magnetne kartice.
Vstop in izstop v več stanovanjsko stavbo (v pritličju in prehodi iz garaže v stavbo C1), ter vstop in izstop v podzemno garažo bodo opremljeni tudi z video-nadzorom. Dogodki na vstopih in izstopih se bodo v skladu z veljavnimi predpisi snemali in začasno shranjevali na ustrezni programski opremi.
 

IV. ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko in plin. Posamezna stanovanjska enota se bo lahko priključila tudi na telekomunikacijsko omrežje. Novi komunalni priključki bodo po izgradnji preneseni v last posameznih lastnikov javnih komunalnih vodov. Lastniki javnih vodov bodo na zemljiščih po katerih bodo le ti potekali pridobili brezplačno služnostno pravico izgradnje, obratovanja in vzdrževanja teh komunalnih vodov. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike, telekomunikacij in plina v stavbi bodo v skupnih prostorih. Kanalizacija, prezračevalni kanali in dimniki pa bodo vodeni v montažnih instalacijskih stenah skozi stanovanjske enote.

V skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati, ter notranji hidranti.
 

POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI POSAMEZNIH LASTNIŠKIH DELOV STAVBE STANOVANJA:
 
Stene, stropi

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene z izravnalno maso in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene pa bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in WC-jih bodo do stropa obložene s keramičnimi ploščicami. Stene v kuhinji bodo tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Obdelave teh površin v skladu z veljavnim predpisom (mokro čiščenje in neprepuščanje vode) se izvede istočasno z namestitvijo opreme. Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo znašala 273 cm, razen v sanitarnih prostorih in delu predprostora, kjer bodo zaradi namestitve potrebnih instalacij za prezračevanje stanovanj, izvedeni spuščeni stropi, ter bo znašala svetla višina teh prostorov min. 240 cm.
 

Tlaki

Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo gotovi dvoslojni parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, WC-jih, utilityjih in ložah pa keramična obloga. Keramična talna obloga bo v manjših stanovanjih tudi v celotnem predprostoru, v večjih stanovanjih pa le v delu predprostora ob vhodu v stanovanje. Med kopalnico oziroma WC-jem in hodnikom bo kamniti prag, ki je cca 2 cm višji od tlaka v hodniku in kopalnici.
 

Stavbno pohištvo

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Spodnji del oken do višine cca 100 cm od gotovega tlaka bo zastekljen s fiksnim varnostnim steklom, nad tem delom pa bo za potrebe čiščenja okna odpirati krilno. Na krilna okna bodo nameščene kljuke s ključavnicami, ki bodo omogočale kontrolirano odpiranje teh krilnih oken. Na PVC stavbnem pohištvu med stanovanji in zunanjostjo bodo nameščena senčila – zunanje žaluzije z motornim pogonom delovanja. Ločilne stene med dnevnimi prostori in ložami bodo izvedene v dvižno drsni obliki in brez senčil. Zastekljene stene v ložah bodo iz enoslojnega stekla v ALU profilih, na zunanji strani pa bodo imele nameščene drsna senčila iz perforirane pločevine. Del zastekljenih sten lože nad 100 cm od gotovega tlaka, se bo odpiral krilno. Spodnji deli zastekljenih sten bo zastekljen fiksno z varnostnim steklom. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo belo pleskana. Vratna krila v kuhinjo in dnevno sobo bodo delno zastekljena z enojnim steklom. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 90/208 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala požarno zaščito EI30. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.
 

Okenske police

Notranje okenske police bodo iz naravnega kamna, zunanje pa iz ALU pločevine.
 

Sanitarna keramika

V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega cenovnega razreda. WC školjke in bideji bodo viseče izvedbe, kotliček za vodo pri WC školjki pa bo podometne izvedbe. V večini stanovanj bodo skladno s komercialnimi tlorisi vgrajene tuš kadi. Pri sanitarnih elementih bodo vgrajene nadometne pipe, razen pip pri tuš kadeh, ki bodo izvedene kot podometne z nadglavno prho.
 

Elektroinstalacije

Vsako stanovanje bo prek svojega mernega mesta in glavnih varovalk priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki trifaznega priključka z varovalnim elementom 3xDII-20A. V posameznem stanovanju bo montiran nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi za jakotočno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen »plafonjer« v kopalnici in v ložah. Na splošne vtičnice za moč je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer pa je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden trifazni fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti trifazni porabnik moči do 6 kW. V elektro prostoru v kleti stavbe bodo ob glavni elektro razdelilni omari nameščene dodatne razvodne omarice posameznega stanovanja, ki bodo omogočale naknadni priklop morebitnih hišnih avto polnilnic v podzemni garaži. Od TK priključne omarice v kleti stavbe do posameznega stanovanja bo za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadometni šibkotočni omarici. V posameznem stanovanju bo izveden razvod od šibkotočne omarice do posameznih telefonskih vtičnic z UTP kablom. Distributer za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo Telekom Slovenije d.d.. Vsako stanovanje bo imelo vgrajeno govorno napravo - videofon za pogovor med glavnim vhodom v stavbo oziroma vrati med stopniščem in hodniki pred stanovanji in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja navedenih vrat.
 

Ogrevanje

Izvedeno bo ploskovno talno gretje. V kopalnicah bodo dodatno nameščeni kopalniški radiatorji, katerih ogrevanje se bo zagotavljalo z vgrajenimi električnimi grelci. V vsaki enoti bo za pripravo ogrevne in sanitarne vode nameščen kombiniran stenski plinski kondenzacijski grelnik s prisilnim vlekom. Plinski grelnik se krmili s pomočjo sobnega termostata.
 

Prezračevanje

V posameznem stanovanju je predvidena vgradnja mehanskega prezračevanja z napravo za vračanje odpadne toplote izrabljenega zraka (rekuperatorjem) z izkoristkom nad 85%. Rekuperator zraka je zračni toplotni izmenjevalec, v katerem se križata odpadni izstopni zrak in čist vstopni zrak, ne da bi ob tem prišlo do njunega mešanja. Rekuperator bo nameščen v sanitarijah ali utilityju posameznega stanovanja. Nameščene bodo stenske naprave. Zajem zraka za posamezno stanovanje bo izveden na fasadi, odvod odpadnega zraka pa bo voden v instalacijskih stenah na streho stavbe. Predvideni prezračevalni sistem z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka nudi optimalno rešitev, ki zagotavlja ugodno bivanje, zadostno količino svežega zraka, boljši nadzor nad klimo v prostorih in energetsko varčnost (občutno zmanjšuje toplotne izgube zaradi prezračevanja in posledično zmanjšuje stroške ogrevanja). Predvideni način prezračevanja z rekuperatorjem ne predvideva izvedbe ločenega odvoda odpadnega zraka od nape v kuhinji. Predvideno je, da se vgradi le obtočna napa, ki prestreže zrak, nasičen s paro in vonjavami, ter ga preko ogljenega filtra prečiščenega vrne v prostor. Prav tako za potrebe prezračevanje prostorov ni predvideno odpiranje oken.
 

Vodovod

Stavba bo preko glavnega vodomera nameščenega v zunanjem vodomernem jašku priključena na javno vodovodno omrežje. Vsako stanovanje ima predvideno svoje interno merno mesto. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, pipe oz. vodovodne baterije pa bodo montirane v kopalnicah in WC-jih. Priprava tople vode se bo vršila s pomočjo kombiniranega stenskega plinskega grelnika. Drobna sanitarna oprema (ogledalo, etažera, držalo za brisače in WC papir) ni predmet ponudbe. Stanovanja v pritličju in terasni etaži bodo imela izveden priključek hladne vode tudi do zunanje fasadne stene za potrebe atrija oziroma terase.
 

Plin

V vsako stanovanje bo napeljan plin za gospodinjsko porabo in pripravo tople sanitarne in ogrevne vode. Vsaka enota bo imela svoje merno mesto v skupnem hodniku pred stanovanji. Plinska instalacija bo v skupnih delih stavbe ter v posameznih stanovanjih izvedena nadometno. Plinska instalacija bo izvedena tudi v kuhinji do predvidene lokacije za štedilnik (podometna pipa bo izvedena v območju pomivalnega korita).
 

Hlajenje

Izvedena bo groba instalacija za povezavo med notranjo in zunanjo enoto za hlajenje bivalnega prostora posameznega stanovanja. Notranje in zunanje enote za hlajenje, kakor tudi morebitna groba instalacija za hlajenje preostalih prostorov posameznega stanovanja pa niso predmet ponudbe. Lokacija za naknadno namestitev zunanje enote je za stanovanja v tipičnih in terasni etaži predvidena na strehi stavbe, za stanovanja v pritličju pa na fasadi v območju atrijev.
 

Kletne shrambe

Vsakemu stanovanju pripada tudi kletna shramba. Kletne shrambe bodo med seboj ločene s polnimi predelnimi stenami, od hodnika pa bodo ločene s polnimi varnostnimi vrati. Vsaka kletna shramba bo imela luč in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja. Kletne shrambe so prezračevane. Stene in stropi v kletnih shrambah bodo slikani s poldisperzijsko barvo brez predhodnega glajenja. V območju skupnih hodnikov v kleti pred shrambami, bo vgrajena tudi naprava za razvlaževanje zraka v teh hodnikih in shrambah.

Kamnik;
december 2022 SGP Graditelj d.d.